USDA:截至10月1日当周美国稻米出口销售报告

发布时间:2015-10-09 09:39:51
 以下为美国农业部(USDA)截至10月1日当周美国稻米出口销售报告。  
单位:千包                                               
               本年度净销售      下年度净销售              出口 
海地                    9.1                                23.5 
萨尔瓦多                8.5                                12.5 
危地马拉                7.8                                 9.2 
土耳其                  3.0                                19.5 
墨西哥                  2.2                                 1.9 
加拿大                  1.9                                 2.4 
洪都拉斯                1.0                                 0.1 
新几内亚                0.9                                 0.9 
阿拉伯                  0.7                                 1.9 
中国台湾                0.6                                 0.9 
以色列                  0.5                                 0.3 
利比亚                  0.3                                     
约旦                    0.3                                 1.0 
巴哈马                  0.2                                 0.1 
荷属安的列斯盾          0.2                                 0.1 
北马里亚纳群岛          0.1                                   * 
新西兰                  0.1                                     
新加坡                    *                                 0.1 
荷兰                      *                                   * 
俄罗斯                    *                                     
西班牙                    *                                   * 
巴拿马                    *                                   * 
澳大利亚                  *                                 0.1 
密克罗尼西亚              *                                     
韩国                      *                                   * 
帕劳共和国                *                                     
萨摩亚群岛                *                                     
牙买加                    *                                   * 
比利时                    *                                     
巴巴多斯                  *                                   * 
BERMUDA                   *                                   * 
VIRGIN I                  *                                   * 
未知地区              -15.6                                     
日本                                                       12.0 
哥斯达黎加                                                  0.5 
关岛                                                        0.2 
英国                                                        0.1 
多米尼加                                                    0.1 
TURK IS                                                       * 
顺风向风群岛                                                  * 
马耳他                                                        * 
                 ----------        ----------        ---------- 
      总计:            22.0               0.0              87.7