USDA:截至10月1日当周美国大豆出口销售报告

发布时间:2015-10-09 09:38:14
  以下为美国农业部(USDA)截至10月1日当周美国大豆出口销售报告。  
单位:千包                                               
               本年度净销售      下年度净销售              出口 
中国大陆              683.5            1000.0             573.9 
未知地区              300.9                                     
荷兰                  141.0                               141.0 
日本                   59.7                                46.4 
印度尼西亚             28.6                                 5.5 
秘鲁                   22.4                                22.4 
摩洛哥                 22.0                                22.0 
哥伦比亚               12.2                                22.4 
加拿大                 10.4                                   * 
马来西亚                5.0                                   * 
巴拿马                  4.4              -4.4                   
中国台湾                2.8                                34.2 
泰国                    2.0                                     
土耳其                  2.0                                     
孟加拉国                2.0                                     
菲律宾                  1.0                                 0.1 
越南                    0.8                                 2.5 
意大利                  0.1                                 0.1 
科威特                    *                                     
哥斯达黎加             -0.6                                14.9 
墨西哥                -15.6                                48.2 
韩国                                                        0.2 
新加坡                                                        * 
                 ----------        ----------        ---------- 
      总计:          1284.6             995.6             933.9